หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่มกล้วย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
  พันธกิจ
 
  (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 นครสวรรค์-พิจิตร-กำแพงเพชร-อุทัยธานี)
 
ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 
ส่งเสริมการแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
พัฒนาตลาดและช่องทางการค้าข้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
 
พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางการพัฒนา
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ขยาย บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร โดยแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จัดให้มีการจัดทำผังเมืองอย่างเป็นระบบ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรปลอดภัย

อนุรักษ์ บำรุง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 

พัฒนากระบวนการผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน

สนับสนุนการออมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ

ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพของประชาชน การจัดสวัสดิการ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน

ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 

ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบสารสนเทศ (IT) ชอง อปท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077