ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่มกล้วย
มากที่สุด ( 12 )
29.27%
มาก ( 20 )
48.78%
ปานกลาง ( 8 )
19.51%
น้อย ( 1 )
2.44%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%