ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่มกล้วย
มากที่สุด ( 3 )
20.00%
มาก ( 6 )
40.00%
ปานกลาง ( 5 )
33.33%
น้อย ( 1 )
6.67%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%