ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่มกล้วย
มากที่สุด ( 18 )
28.13%
มาก ( 29 )
45.31%
ปานกลาง ( 16 )
25.00%
น้อย ( 1 )
1.56%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%