หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
 
 
การคมนาคมปัจจุบันตำบลหนองบ่มกล้วย มีการคมนาคมภายในตำบลและระหว่างตำบล โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 (หูช้าง – หันคา) เชื่อมต่อจากตำบลหนองจอกผ่านหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 7 หมู่ที่1 ไปยังอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นถนนลาดยางสภาพดี และมีทางหลวงชนบทหมายเลข อน 4026 (หนองบ่มกล้วย-ทับละคร) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 ในหมู่ที่ 7 หมู่ที่2 หมู่ที่11 หมู่ที่3 ไปยังอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นถนนลาดยางสภาพดี และทางหลวงชนบทหมายเลข อน 3033 (หนองบ่มกล้วย – การุ้ง ) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3211 ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 ไปยังอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ส่วนการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านสภาพยังเป็นลูกรัง แต่ระบบการเชื่อมโยงยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ถนนคอนกรีต 6 สาย ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร

ถนนลาดยาง 7 สาย รยะทาง 30 กิโลเมตร

ถนนลูกรัง/ดิน 79 สาย รยะทาง 30 กิโลเมตร

สะพานคอนกรีต 1 แห่ง      
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน 8 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 6 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 10 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 16 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 50 แห่ง

ถังเก็บน้ำ จำนวน 13 แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน
ลักษณะของดินในตำบลหนองบ่มกล้วย จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก