หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
ประกาศจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน ตำบลหนองบ่มกล้วย  
 

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวนผู้เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และผู้เดินทางที่มาจากจังหวัดที่ควบคุม ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีต้องกักตัว 14 วันตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานีที่ 2379/2564 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564  เรื่อง กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กำหนดมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดอุทัยธานีให้รายงานตัวต่อกำนันผู้ให้บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่โดยต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรองหรือสอบสวนโรคและกักตัวไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ามาจังหวัดอุทัยธานี ณ เคหะสถานหรือที่ทำนักของบุคคลนั้น
เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค                    โรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย จึงออกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย เรื่อง จัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน (LocalQuarantine) ดังต่อไปนี้
ระดับตำบล
1. โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน หมู่ที่ 2
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาสวน หมู่ที่ 2
ระดับหมู่บ้าน
1. บ้านทุ่งนาสวน หมู่ที่ 2   แคมป์คนงาน นายประจวบ ทองไพวรรณ
2. บ้านลานคา หมู่ที่ 3   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานคา
3. บ้านกล้วยหอม หมู่ที่ 7   โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย
4. บ้านไทรงาม     หมู่ที่ 9   แคมป์คนงานหลังศาลาประชาคม
5. บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 10 ศูนย์ กศน.บ้านหนองบ่มกล้วย
6. บ้านทุ่งมะมุย หมู่ที่ 11 ศาลาประชาคม  
เพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้จะกักตัวนอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าวตามประกาศนี้ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่มกล้วยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 11.08 น. โดย คุณ อดุลย์ แท่นบัลลัง

ผู้เข้าชม 145 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077