หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.หนองบ่มกล้วย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ และตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง        พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและจัดส่งให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น
                        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ วันที่ ...................... ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ...................... ๒๕๖๓ และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลหนองบ่มกล้วยได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
                        อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้องสามารถ แจ้งข้อแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 14.30 น. โดย คุณ อดุลย์ แท่นบัลลัง

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077