หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1.  หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว1538 เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตพื้นที่จังหวัด และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/ว1733 เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย จึงได้จัดให้มี โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขึ้น ประกอบกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2.  วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
2.2 เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
2.3 เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 11.02 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 27348 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077