หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

1. หลักการและเหตุผล  
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ข้อ 13 เมื่อเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคดังกล่าวในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคนั้น หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์   องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว1236  ลงวันที่  9  มีนาคม 2563  จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  โดยสร้างทีมวิทยากรครู ก ในพื้นที่ของอปท.  ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม  ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 มีนาคม 2563  นั้น

เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส         โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1  เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองแก่บุคลากรในสังกัด ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.
2.2  เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ตำบล            หนองบ่มกล้วย
2.3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง
2.4  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส        โคโรนา 2019 (COVID-19)
2.5  เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 10.59 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 14922 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077