หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
   
 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
 

1.หลักการและเหตุผล
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เนื่องจากทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยจากปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า      ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตาม               พระปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในเวลาต่อจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค          คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560 – ปี 2563 ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 และมีเป้าประสงค์ที่จะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ได้กำหนดแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคของแต่ละประเทศ         ซึ่งประเทศที่จะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องมีการายงานไปยัง OIE โดยกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด      ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคในคน สถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจสัตว์ และการควบคุมประชากรสัตว์ อีกทั้งองกรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญระดับพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคให้เป็นไปตามตัวชี้วัดดังกล่าว โดยดำเนินการร่วมกับ    กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของโครงการประชารัฐนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่จะกำจัดโรคพิษ   สุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยจึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้น โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๙)       การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองบ่มกล้วย
2.2 เพื่อประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วยตามหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2563 เวลา 10.48 น. โดย คุณ เนาวรัตน์ ปานแก้ว

ผู้เข้าชม 726 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077