หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
   
 
 
 
   
 
 
โครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  
 

โดยที่สภาวการณ์ปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการ              สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ  และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้  ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกำหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๑๖(๖) การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕62  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับสตรีและครอบครัว และช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีและครอบครัว ตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 14.24 น. โดย คุณ อดุลย์ แท่นบัลลัง

ผู้เข้าชม 72 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย