หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จักตำบล

CONDITION
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
ระเบียบ

LAW
สนทนา

WEBBOARD
ติดต่อ อบต.

CONTACT
 
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาฯ หนังสือสั่งการ
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2562 [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 85 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/62 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 141 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเเละโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 156 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ด่วนที่สุด) [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งเเวดล้อม ครั้งที่ 2/2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ด่วนที่สุด) [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทสเพื่อนบ้าน (ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/2562(ด่วนที่สุด) [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทีมีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์แนะวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการน้ำจังหวัดอุทัยธานี [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม [ 21 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
แผนการประเมินความสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 650  ตอบ 1  
 
 
ทต.เขาบางแกรก จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง ทะเบียน บฉ 2524 อุทัยธานี [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ๑๓ มี.ค.๖๒ กิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ศาสนสถาน ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5ส [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ๑๓ มี.ค.๖๒ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ท่าโพ [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ๑๒ มี.ค.๖๒ ประชุมเพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหาฝุ่นควันจากการเผาถ่านในพื้นที่หมกแถว [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเบื้อง พีวีซี แบบม้วนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเ [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง เปิดเผยราคากลางจัดซื้อกระเบื้อง พีวีซี แบบม้วนพร้อมติดตั้ง [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สว่างอารมณ์ โครงการ \"จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งนำ้\" [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนเพื่อลดค [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายเทิง นาคสิงห์ [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้านนายกฤษ ลำดวน [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าอ้อ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหัวกะโหลกทางสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหลุมเข [ 26 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
   
อบต.ห้วยคต สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมเว็บได้ก่อนนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุท (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 333  ตอบ 1
อบต.ห้วยคต  สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเว็บสวยดีนะครับ ผมขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัด (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 354  ตอบ 1
อบต.ห้วยคต สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1214  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง ตามหาเพื่อน (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1040  ตอบ 2
อบต.หนองกลางดง รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.โคกหม้อ เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 7826  ตอบ 11
อบต.ลานสัก Viagra Generika Scilla Stevzert (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 34  ตอบ 1
สถ.จ.อุทัยธานี อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 65  ตอบ 1
อบต.ดงขวาง รับโอนย้าย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ (16 ส.ค. 2562)    อ่าน 358  ตอบ 1
อบต.หนองกระทุ่ม แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ตกลง..องค์การบริหารส่วนตำบลเข้างานกันกี่โมง.. (8 ส.ค. 2562)    อ่าน 3931  ตอบ 9
สถ.จ.อุทัยธานี เจ้าพนักงานธุรการ (7 ส.ค. 2562)    อ่าน 252  ตอบ 1
อบต.ระบำ ทอดผ้าป่าวัดห้วยเปล้า (29 ก.ค. 2562)    อ่าน 25030  ตอบ 159
อบต.น้ำซึม รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 289  ตอบ 0
 
 
 
 
 
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่มกล้วย
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
 
กลุ่มผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน


วัดหนองบ่มกล้วย