หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่มกล้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองบ่มกล้วย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยหอม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินงามสามัคคี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่มกล้วย
1
2
3
 
 
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง แผนพัฒนาฯ หนังสือสั่งการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 239  
 
ตัวอย่างที่ใช้ในการสอบสวนตามกฎกระทรวงการสอบสวนฯ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 155 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 191 
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 2040 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 [ 24 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 133 
ขอทราบข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกระบบดำเนินการ(ด่วนที่สุด) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การสำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดัยประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (สายสามัญ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager : CM) [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรม (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ไฟฟ้ารายทางหมู่1ติดๆดับๆ (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 74  ตอบ 1  
วัดหินกอง ราชบุรี (21 ก.ค. 2563)    อ่าน 333  ตอบ 0  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 1897  ตอบ 0  
 
 
อบต.ทุ่งนางาม รับมอบเจลแอลกอฮอล์​ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.อุทัยเก่า กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตาบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จาน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทม.อุทัยธานี ประกาศยกเลิก ประกาศเทศบาลเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 206 รายกา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ห้วยคต วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต นำโดย ท่านนายกณัฐนรี ดีเทีย [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองกลางดง ออกฉีดวัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยให้ฟรีพร้อมมอบยาถ่ายพยาธิให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.ท่าซุง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองฉาง งานป้องกัน สนับสนุนรถ EMS ในการฉีดวัคซีน ณ รพสต. บ้านเก่า [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.ทัพทัน โล่รางวัลการประกวดหน่วยงาน องค์กรสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.ตลุกดู่ มอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในระยะกักตัว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ตลุกดู่ มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลตลุกดู่ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองยาง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน(พ.ศ 2561 - [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
   
อบต.หลุมเข้า generic cialis quality prices (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.เกาะเทโพ how many people use cialis (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ดอนขวาง examples of television advertising for cialis (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หนองขาหย่าง buy cheap cialis generic levitra viagra (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองแก เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ? (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เจ้าวัด คนอวดผี 22 เมษายน 2563 (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 350  ตอบ 0
อบต.ป่าอ้อ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.ป่าอ้อ ทะเบียนพาณิชย์ (6 พ.ค. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 1
ทต.หนองฉาง สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.สุขฤทัย ตลาด (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.บ้านไร่ รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (4 พ.ค. 2564)    อ่าน 2556  ตอบ 0
สถ.จ.อุทัยธานี ด่วน รับโอนย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง หน.สป.ต้น (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.เขากวางทอง แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 1
อบต.หนองยาง  เรียนผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 พ.ค. 2564)    อ่าน 2001  ตอบ 0
อบต.หนองยาง อยากไปอยู่อบต.หนองยางค่ะ (1 พ.ค. 2564)    อ่าน 2019  ตอบ 1
 
 
 
 
 
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.หนองบ่มกล้วย
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 
 
Facebook
อบต.หนองบ่มกล้วย
Line
อบต.หนองบ่มกล้วย
 
 
กลุ่มผ้าทอไหมประดิษฐ์บ้านทุ่งนาสวน


วัดหนองบ่มกล้วย
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-983-077